USDA Prime Ribeye Shabu Shabu

Regular price $28.00

Served in 250g trays and flash frozen to preserve freshness.